Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Regulamin Konkursu na Grant Naukowy PTD 2016

Regulamin Konkursu na Grant Naukowy PTD w roku 2016

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa członków Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, zwanych dalej Uczestnikami, w Konkursie na przeprowadzenie badań z zakresu diabetologii, zwanego dalej Konkursem, w którym nagrody pochodzą z funduszu nagród Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
 2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Dębinki 7, NIP 957-06-60-092, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000033162, zwanym dalej PTD, w imieniu którego działa Zarząd Główny.
 3. Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu została ogłoszona na oficjalnej stronie internetowej PTD www.cukrzyca.info.pl.
 4. Celem Konkursu jest promowanie pracy naukowej lekarzy z zakresu diabetologii.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza zgodę osoby zgłaszającej na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.
 6. Decyzją Zarządu Głównego PTD suma środków przeznaczona dla laureatów Konkursu ustalona została na łączną kwotę 400.000,00 zł.

II. Okres trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się z dniem jego ogłoszenia zgodnie z pkt 1 ust. 3 powyżej, co nastąpiło w dniu 29 stycznia 2016 r. Zgłoszenia do udziału w Konkursie, obejmujące aplikację, o której mowa w pkt V ust. 3 Regulaminu wraz z wymienionymi tam załącznikami, należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2016 r. na adres mailowy .

III. Przedmiot Konkursu

Przeprowadzając niniejszy Konkurs PTD działa zgodnie z §9 pkt 8 Statutu PTD. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie projektów badań naukowych z zakresu diabetologii, które zostaną najwyżej ocenione i w stosunku do których Zarząd Główny PTD podejmie decyzję o ich finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków PTD.

IV. Uczestnictwo w Konkursie

Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby spełniające poniższe warunki:

 1. urodzili się 1.01.1976 r. lub później;
 2. posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza i nie zostali zawieszeni w prawie do jego wykonywania na podstawie prawomocnego orzeczenia organu samorządu zawodowego lub posiadają wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) nielekarskie i pracują w jednostce naukowo-badawczej;
 3. są członkami PTD i nie posiadają zaległości w opłacaniu składek członkowskich;
 4. są pierwszym autorem przedstawionego do udziału w Konkursie projektu badań z zakresu diabetologii;
 5. wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.

V. Zasady Konkursu

 1. Konkurs polega na wyborze projektu lub projektów na badania z dziedziny diabetologii, w stosunku do których Zarząd Główny PTD podejmie następnie decyzję o finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków PTD. Wyniki powyższych badań będą następnie opublikowane w czasopismach naukowych.
 2. Czas realizacji wybranego projektu może wynosić maksymalnie 3 lata od dnia podpisania Umowy, o której mowa w pkt V ust. 14. W uzasadnionych przypadkach realizacja wybranego projektu może ulec wydłużeniu do maksymalnie 4 lat. Zgody na przedłużenie czasu realizacji projektu udziela Zarząd Główny PTD na wniosek autora lub autorów projektu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Nagród. Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż po upływie ponad połowy zakładanego czasu realizacji prac badawczych, ale nie później niż na 3 miesiące przed upływem okresu realizacji projektu. Zmiana czasu realizacji projektu wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy, o której mowa w pkt V ust. 14.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie nastąpi poprzez wysłanie drogą elektroniczną przez uczestnika (lub uczestników) aplikacji zawierającej:a) zgłoszenie woli udziału w Konkursie;
  b) wypełniony kwestionariusz osobowy obejmujący: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia, adres e-mailowy, nr telefonu;
  c) życiorys naukowy;
  d) wykaz opublikowanych dotychczas prac naukowych;
  e) skan pierwszej strony dowodu osobistego;
  f) opis projektu badawczego, w którym należy przedstawić:
  założenia badania, wraz z uzasadnieniem jego przeprowadzenia;
 4. cel;
 5. metodykę;
 6. oczekiwane wyniki;
 7. znaczenie projektu i jego wyników dla diagnostyki i leczenia cukrzycy i jej powikłań;
 8. szczegółowy kosztorys całości projektu;
 9. bibliografię;
 10. Zgłoszenia nadesłane po 3 marca 2016 r., niekompletne lub niespełniające warunków określonych w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę przy wyborze laureata lub laureatów Konkursu, bez wezwania do usunięcia braków.
 11. Wszystkie zgłoszenia, przesłane z zachowaniem terminu określonego w ust. 4, zostaną przekazane do Komisji Nagród PTD, która podejmie decyzję o wyborze recenzentów nadesłanych projektów.
 12. Komisja Nagród PTD przeprowadzi ostateczną ocenę merytoryczną złożonych projektów, a następnie zaproponuje laureata lub laureatów Konkursu, kierując stosowny wniosek do Zarządu Głównego PTD. Ostateczną decyzję o przydziale nagród – grantów naukowych podejmie Zarząd Główny PTD w formie uchwały.
 13. W sytuacji, jeśli żaden z projektów nie zdobędzie wystarczająco wysokiej oceny merytorycznej ze strony Komisji Nagród, Komisja poinformuje o tym fakcie Zarząd Główny PTD, który może podjąć uchwałę o zamknięciu Konkursu bez wyboru zwycięskiego projektu, co zostanie ogłoszone zgodnie z procedurą określoną w ust. 12.
 14. Osoba biorąca udział w ocenie merytorycznej określonego projektu, jako recenzent lub jako członek Komisji Nagród nie może być jednocześnie autorem lub współautorem ocenianego projektu, ani też nie może pozostawać w relacjach rodzinnych ani służbowych z autorem lub współautorem ocenianego projektu.
 15. Organizator Konkursu przewiduje możliwość przyznania kilku nagród, których łączna wysokość nie może przekroczyć łącznej puli nagród przewidzianych w funduszu nagród na rok 2016, zgodnie z pkt I ust. 6 Regulaminu.
 16. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie lub drogą elektroniczną w ciągu tygodnia od dnia podjęcia przez Zarząd Główny uchwały zgodnie z ust. 7.
 17. Nagroda zostanie wręczona laureatowi lub laureatom podczas uroczystości otwarcia XVII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Kielcach w dniu r.
 18. Wyniki Konkursu zostaną także ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej PTD www.cukrzyca.info.pl.
 19. Szczegółowe warunki realizacji wybranego projektu badawczego określone zostaną w odręb­nej Umowie zawartej pomiędzy autorem lub autorami wybranego projektu a Zarządem Głównym PTD niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Główny uchwały zgodnie z ust. 6.
 20. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie naukowym PTD tylko jeden raz w danym roku kalendarzowym.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu.
 2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.

— w imieniu Zarządu Głównego PTD

Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
Prezes Zarządu Głównego

Kraków, 29 stycznia 2016 r.1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: