Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Regulamin Konkursu na Grant Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2012 roku

Regulamin Konkursu na Grant Naukowy

Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2012 roku

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa członków Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, zwanych dalej Uczestnikami, w Konkursie na przeprowadzenie badań z zakresu diabetologii, zwanego dalej Konkursem, w którym nagrody pochodzą z funduszu nagród Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Klinicznej 1A, NIP 957-06-60-092, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem 0000033162, zwanym dalej PTD, w imieniu którego działa Zarząd Główny.

3. Informacja o Konkursie oraz treść4. Regulaminu została ogłoszona na oficjalnej stronie internetowej PTD www.cukrzyca.info.pl

4. Celem Konkursu jest promowanie efektów pracy naukowej lekarzy z zakresu diabetologii.

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza zgodę osoby zgłaszającej na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.

7. Decyzją Zarządu Głównego PTD łączna suma środków przeznaczona dla laureatów Konkursu ustalona została na kwotę 300.000,00 PLN brutto.

II. Okres trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się z dniem jego ogłoszenia zgodnie z pkt. 1 ust. 3 powyżej, co nastąpiło w dniu 1 lutego 2012 r. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2012 r.

III. Przedmiot Konkursu

Przeprowadzając niniejszy Konkurs PTD działa zgodnie z § 9 pkt. 8 Statutu PTD. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektów badań naukowych z zakresu diabetologii, które zostaną najwyżej ocenione, i w stosunku do których Zarząd Główny PTD podejmie decyzję o ich finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków PTD.

IV. Uczestnictwo w Konkursie

Uczestnikiem konkursu mogą być lekarze spełniający poniższe warunki:

1. są urodzeni 01.01.1973 r. lub później;

2. posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza i nie zostali zawieszeni w prawie do jego wykonywania na podstawie prawomocnego orzeczenia organu samorządu zawodowego;

3. są członkami PTD i nie posiadają zaległości w opłacaniu składek członkowskich;

4. są pierwszym lub jedynym autorem przedstawionego do udziału w Konkursie projektu badań z zakresu diabetologii;

5. wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.

V. Zasady Konkursu

1. Konkurs polega na wyborze projektu lub projektów na badania z dziedziny diabetologii, w stosunku do których Zarząd Główny PTD podejmie następnie decyzję o finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków PTD. Wyniki powyższych badań będą następnie opublikowane w czasopismach medycznych.

2. Czas realizacji wybranego projektu może wynosić maksymalnie 3 lata od dnia podpisania Umowy, o której mowa w pkt. V ust. 13. W uzasadnionych przypadkach realizacja wybranego projektu może ulec wydłużeniu do maksymalnie lat 4. Zgodę na przedłużenie czasu realizacji projektu udziela Zarząd Główny PTD na wniosek autora lub autorów projektu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Nagród. Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż po upływie ponad połowy zakładanego czasu realizacji prac badawczych, ale nie później niż przed upływem lat 2 od dnia podpisania Umowy, o której mowa w pkt. V ust. 14. Zmiana czasu realizacji projektu wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy, o której mowa w pkt. V ust. 14.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie nastąpi poprzez wysłanie drogą elektroniczną przez uczestnika (lub uczestników) aplikacji zawierającej:

a. zgłoszenie woli udziału w konkursie;

b. wypełniony kwestionariusz osobowy obejmujący: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia, adres e-mailowy;

c. życiorys naukowy;

d. wykaz opublikowanych dotychczas prac naukowych;

e. skan pierwszej strony dowodu osobistego;

f. opis projektu badawczego w którym należy przedstawić: o założenia badania, wraz z uzasadnieniem jego przeprowadzenia; o cel; o metodykę; o oczekiwane wyniki; o znaczenie projektu i jego wyników dla diagnostyki i leczenia cukrzycy i jej powikłań; o szczegółowy kosztorys całości projektu;

g. oświadczenie o akceptacji treści niniejszego Regulaminu;

h. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu o następującej treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z późn. zm)”;

i. kopię zgody Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badania lub – w przypadku jej nieposiadania – deklarację Uczestnika o przyjęciu odpowiedzialności za wystąpienie z wnioskiem do Komisji Bioetycznej o zgodę na prowadzenie badań w przypadku przystąpienia do jego realizacji.

4. Aplikację obejmującą całość7. wymienionych powyżej dokumentów należy przesyłać na adres: leszek.czupryniak@umed.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2012 r.

5. Zgłoszenia nadesłane po 16 marca 2012 r. nie będą brane pod uwagę przy wyborze laureata Konkursu.

6. Wszystkie zgłoszenia, przesłane z zachowaniem terminu określonego w pkt. 4, zostaną przekazane do Komisji Nagród PTD, która podejmie decyzję o wyborze recenzentów nadesłanych projektów. Każdy projekt będzie recenzowany przez 3 recenzentów, wybranych spoza grona członków Zarządu Głównego PTD.

7. Komisja Nagród PTD przeprowadzi ostateczną ocenę merytoryczną złożonych projektów, a następnie zaproponuje laureata lub laureatów Konkursu, kierując stosowny wniosek do Zarządu Głównego PTD. Ostateczną decyzję o przydziale nagród – grantów naukowych podejmie Zarząd Główny PTD w formie uchwały.

8. W sytuacji, jeśli żaden z projektów nie zdobędzie wystarczająco wysokiej oceny merytorycznej ze strony Komisji Nagród, Komisja poinformuje o tym fakcie Zarząd Główny PTD, który może podjąć uchwałę o zamknięciu Konkursu bez wyboru zwycięskiego projektu, co zostanie ogłoszone zgodnie z procedurą określoną w ust. 13.

9. Osoba biorąca udział w ocenie merytorycznej określonego projektu jako recenzent lub jako członek Komisji Nagród nie może być jednocześnie autorem lub współautorem ocenianego projektu, ani też nie może pozostawać w relacjach rodzinnych ani służbowych z autorem lub współautorem ocenianego projektu.

10. Organizator Konkursu przewiduje możliwość przyznania kilku nagród, których łączna wysokość nie może przekroczyć łącznej puli nagród przewidzianych w funduszu nagród na rok 2012, zgodnie z pkt. I ust. 6 Regulaminu.

11. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie lub drogą elektroniczną w ciągu tygodnia od dnia podjęcia przez Zarząd Główny uchwały zgodnie z ust. 7.

12. Nagroda zostanie wręczona laureatowi lub laureatom podczas uroczystości otwarcia VI Karpackiej Konferencji Diabetologicznej w Karpaczu w dniu 17 maja 2012 r.

13. Wyniki Konkursu zostaną także ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej PTD www.cukrzyca.info.pl

14. Szczegółowe warunki realizacji wybranego projektu badawczego określone zostaną w odrębnej Umowie zawartej pomiędzy autorem lub autorami wybranego projektu a Zarządem Głównym PTD niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Główny uchwały zgodnie z ust. 7.

15. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie naukowym PTD tylko jeden raz w danym roku kalendarzowym.

16. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niekompletne lub niespełniające warunków określonych w Regulaminie, w szczególności zgłoszenia niezawierające któregokolwiek z elementów wymienionych w ust. 3 powyżej.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu.

2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego. w imieniu Zarządu Głównego PTD

Prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Czupryniak

Prezes

Łódź, 13.02.2012 r.1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: