Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Członkostwo

Formularz rejestracyjny i ankieta weryfikacyjna członków PTD

Wszyscy dotychczasowi członkowie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i osoby zainteresowane członkostwem proszeni są o wypełnienie poniższego formularza elektronicznego, a następnie wydrukowanie go, podpisanie i przesłanie pod adres odpowiedniego oddziału terenowego, skąd zostanie on przesłany do Zarządu Głównego.

Jeśli w formularzu elektronicznym podany został adres e-mail (co jest zalecane), zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie wprowadzenia danych do systemu oraz informacja, że aktywacja konta użytkownika będzie dokonana przez Zarząd PTD, co również zostanie potwierdzone automatyczną wiadomością e-mailową. Osoby, które nie będą rejestrowały się w serwisie www.cukrzyca.info.pl, mogą ściągnąć i wydrukować ankietę bezpośrednio:

 Ankieta członka PTD [413,28 kB]

W razie braku możliwości zalogowania do konta, w przypadku utraty loginu lub hasła prosimy o kontakt na adres mailowy:

Nr rachunku bankowego do opłacania składek dla członków wszystkich oddziałów PTD:

UWAGA!!!
Od dnia 4 kwietnia 2017 r. prosimy o wpłacanie składek na numer: 55 2490 0005 0000 4600 8133 6458

Roczna składka członkowska PTD to 60 zł

Biuro księgowe obsługujące PTD:

ul. Polskich Kolei Państwowych 6
92-402 Łódź
e-mail:
tel.: +48 605 655 779

Q&A

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW PTD

Kto może być członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?

Członkiem zwyczajnym PTD może być lekarz lub pielęgniarka, a także osoba, której praca zawodowa związana jest z diabetologią.

W jaki sposób można uzyskać status członka zwyczajnego?

Uzyskanie statusu członka zwyczajnego następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej i opłaceniu składki. Na opłacanie składki jest 14 dni od dnia złożenia deklaracji. Deklaracja może być złożona w formie pisemnej albo elektronicznej poprzez wysłanie jej na adres e-mail Towarzystwa. Wzór deklaracji dostępny jest na stronie www.cukrzyca.info.pl.

Czy Zarząd Główny Towarzystwa może odmówić członkostwa?

Zarząd może odmówić członkostwa osobie, która nie jest lekarzem lub pielęgniarką albo nie jest osobą, której praca zawodowa jest związana jest z diabetologią. Zarząd Główny podejmuje decyzję o odmowie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa w drodze uchwały, o której treści zainteresowana osoba jest informowana. Od takiej uchwały można odwołać się do Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o podjęciu uchwały o odmowie, za pośrednictwem Zarządu Głównego.

Jakie uprawnienia ma członek zwyczajny?

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa z prawem głosu,

2) czynnego (możliwość wybierania) i biernego (możliwość bycia wybranym) wyboru do władz Towarzystwa,

3) uczestniczenia czynnego w zjazdach naukowych i wszystkich innych spotkaniach urządzanych przez Towarzystwo,

4) korzystania z urządzeń oraz sprzętu będącego własnością Towarzystwa na warunkach określonych umową zawartą z Zarządem Głównym Towarzystwa,

5) noszenia odznaki Towarzystwa,

6) pomocy Towarzystwa w zakresie wszystkich spraw objętych przedmiotem działalności Towarzystwa.

Jakie obowiązki ma członek zwyczajny?

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień Statutu, Uchwał, Regulaminów i instrukcji władz Towarzystwa,

2) aktywnie współdziałać w realizacji celów statutowych Towarzystwa,

3) regularnie opłacać składki w wysokości uchwalonej przez Walny Zjazd Członków Towarzystwa i w terminie określonym przez Zarząd Główny Towarzystwa.

Nie zapłaciłam/-em składki za jeden rok. Czy są tego jakieś konsekwencje?

Tak – niezapłacenie chociaż jednej składki powoduje, że automatycznie (bez podejmowania żadnych decyzji) zostają zawieszone niżej wymienione prawa członka do czasu uregulowania składki. Inaczej mówiąc, nie można korzystać z tych praw. Zawieszone zostają prawa do:

1) uczestniczenia czynnego w zjazdach naukowych, w tym w corocznie organizowanym Zjeździe Naukowym PTD, i wszystkich innych spotkaniach urządzanych przez Towarzystwo,

2) korzystania z urządzeń oraz sprzętu będącego własnością Towarzystwa,

3) noszenia odznaki Towarzystwa,

4) pomocy Towarzystwa w zakresie wszystkich spraw objętych przedmiotem działalności Towarzystwa.

Nie zapłaciłam/-em składki za więcej niż jeden rok. Czy są tego jakieś konsekwencje?

Tak – tak samo jak w przypadku zaległości jednorocznej, zawieszone zostają prawa członka, a ponadto Zarząd Główny może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków osoby, która ma takie zaległości w składkach.

Do kiedy powinna być zapłacona składka za 2016 rok?

Termin płatności składki za 2016 r. w wysokości 60,00 zł upłynął 31 grudnia 2016 r.

Do kiedy powinna być zapłacona składka za 2017 rok i lata kolejne?

Składkę za 2017 r. oraz za kolejne lata, w wysokości 60,00 zł, można wpłacać na rachunek bankowy PTD o numerze 55 2490 0005 0000 4600 8133 6458, a ostateczny termin płatności składki za dany rok to 31 października bieżącego roku.

Czy mogę zrezygnować członkostwa?

Tak – wystarczy złożyć Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału pisemne oświadczenie o rezygnacji. Po rezygnacji ustaje członkostwo w Towarzystwie.

Czy są jeszcze inne przypadki ustania członkostwa?

Zarząd Główny może złożyć wniosek do Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa o wykluczenie członka, który podjął działania szkodzące Towarzystwu lub popełnił czyn niegodny członka Towarzystwa. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Walny Zjazd Członków Towarzystwa w formie uchwały.

Czy po ustaniu członkostwa można zostać ponownie przyjętym do Towarzystwa?

Jeżeli członkostwo ustało w wyniku nieopłacania składek członkowskich, można zostać ponownie przyjętym do Towarzystwa po zapłaceniu zaległych składek z okresu poprzedniego członkostwa.1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: