Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur miast na lokalizację XXI Zjazdu PTD

6 Czerwiec 2018

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zgłaszania kandydatur miast na lokalizację XXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2020 roku.

• • •

 1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zaprasza do zgłaszania kandydatur miast na organizację XXI Zjazdu Naukowego PTD w 2020 r.
 2. Trzydniowy Zjazd powinien odbyć się w terminie od 4 maja do 6 czerwca 2020 r.
 3. Kandydatury miast mogą zgłaszać członkowie PTD, oddziały PTD, kliniki uniwersyteckie i pozaakademickie ośrodki diabetologiczne z całego kraju.

 • Zgłoszenie powinno zawierać:

a. uzasadnienie organizacji zjazdu PTD w danym mieście tj. dlaczego dany ośrodek/oddział PTD/osoba ubiega się o organizację Zjazdu, wraz z udokumentowaniem możliwości organizacji zjazdu dla ok. 2–2,5 tys. uczestników, polegającym w szczególności na zaprezentowaniu bazy konferencyjno-wystawienniczej i noclegowej
b. propozycję terminu zjazdu
c. możliwie jak najbardziej dokładną prezentację/wizualizację proponowanego miejsca odbycia zjazdu (np. centrum konferencyjnego itp.)
d. ofertę noclegową
e. opis możliwości komunikacyjnych (jaki jest dojazd do miejsca Zjazdu itp.)
f. propozycję składu komitetu organizacyjnego wraz z podpisanym przez te osoby oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie ich danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, miejsce pracy) przekazanych dla potrzeb przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia kandydatur miast na organizację XXI Zjazdu Naukowego PTD w 2020 r., a w razie przyznania prawa do organizacji zjazdu do posługiwania się tymi danymi przez PTD w kontaktach z organizatorem logistycznym zjazdu i innymi podmiotami zaangażowanymi w organizację zjazdu, w tym ze sponsorami, a ponadto na publikację moich danych osobowych (imię, nazwisko, tytuł naukowy, miejsce pracy) na stronie www.cukrzyca.info.pl i na stronie dedykowanej zjazdowi”.

 • Zgłoszenie nie powinno zawierać ofert firm organizujących Zjazd od strony technicznej, podmiot taki będzie wyłoniony w trybie konkursu ofert ogłoszonego przez ZG PTD po wyborze miejsca organizacji zjazdu.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 października 2018 r.

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy lub adres korespondencyjny:
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Ul. Polskich Kolei Państwowych 6

92-402 Łódź

z dopiskiem XXI Zjazd PTD

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób zgłaszających kandydatury miast i członków proponowanych komitetów organizacyjnych jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne z siedzibą w Gdańsku..
 2. Dane osobowe osób zgłaszających kandydatury miast i członków proponowanych komitetów organizacyjnych będą przetwarzane w celu przyjęcia i rozpatrzenia kandydatury zgłaszanego miasta, a w przypadku jego wyboru – w celu zapewnienia sprawnej organizacji zjazdu oraz jego promocji.
 3. Odbiorcą danych osobowych osób zgłaszających kandydatury miast i członków proponowanych komitetów organizacyjnych będą: podmiot, któremu powierzono obsługę biurową PTD, a w przypadku wyboru zgłaszanego miasta - organizator logistyczny zjazdu, sponsorzy zjazdu, podmiot, któremu powierzono obsługę księgową PTD, podmiot, któremu powierzono obsługę biurową PTD, użytkownicy strony internetowej www.cukrzyca.info.pl, uczestnicy Zjazdu.
 4. Dane osobowe osób zgłaszających kandydatury miast i członków proponowanych komitetów organizacyjnych będą przechowywane przez okres 1 roku od upływu terminu zgłoszeń, a w przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu prawa do organizacji Zjazdu – przez 5 lat od po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym odbył się Zjazd.
 5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każdy może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić rozpatrzenie zgłoszenia.
 7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych uniemożliwia rozstrzygnięcie zgłoszenia.

 

Prof. dr hab. med. Maciej T. Małecki
Prezes Zarządu Głównego PTD
Kraków, 4 czerwca 2018 r.1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: