Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur beneficjentów koncertu charytatywnego, który odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. podczas XX Zjazdu Naukowego PTD w Lublinie

14 Styczeń 2019

 1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zaprasza do zgłaszania kandydatur beneficjentów koncertu charytatywnego organizowanego w dniu 17 maja 2019 roku podczas XX Zjazdu Naukowego PTD (dalej: Koncert).
 2. Beneficjentem Koncertu mogą być pozarządowe organizacje charytatywne lub społeczne, których celem działalności jest w szczególności wspieranie i pomoc dzieciom i młodzieży z cukrzycą.
 3. Zgłoszenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji powinno zawierać: uzasadnienie kandydatury, zawierające w szczególności krótki opis dotychczasowej działalności.
 4. Kopię dokumentów statutowych, z których wynika cel i przedmiot działalności oraz osoby uprawnione do reprezentacji organizacji.
 5. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy w terminie 28 lutego 2019 r.
 6. Oceny przesłanych zgłoszeń dokona Zarząd Główny PTD. Wybór beneficjenta Koncertu nastąpi w formie uchwały, od której nie przysługują żadne środki odwoławcze. Zarząd Główny PTD może zdecydować o wyborze więcej niż jednego beneficjenta Koncertu, jak również nie wybrać żadnego beneficjenta. Wybór beneficjenta Koncertu jest ogłaszany na stronie www.cukrzyca.info.pl
 7. Z wybranym beneficjentem lub beneficjentami Koncertu PTD zawrze po Koncercie umowę darowizny, w której zostanie określony cel przekazania darowizny oraz, w której PTD zobowiąże się do przekazania beneficjentowi lub beneficjentom dochodu uzyskanego od ofiarodawców – uczestników Koncertu. W przypadku wyboru więcej niż jednego beneficjenta darowizna zostanie podzielona między nich na równe części.
 8. Wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem umowy darowizny ponosi beneficjent lub beneficjenci Koncertu.
 9. PTD jest uprawnione do rezygnacji z organizacji Koncertu w każdym czasie i w takim wypadku zgłaszającym i beneficjentom Koncertu nie przysługują żadne roszczenia względem PTD.

Prof. dr hab. med. Maciej T. Małecki
Prezes Zarządu Głównego PTD
Kraków, 14.01.2019 r.

Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych osób zgłaszających kandydatury beneficjentów Koncertu jest PTD.
 2. Dane osobowe osób zgłaszających kandydatury beneficjentów Koncertu będą przetwarzane w celu weryfikacji zgłoszenia, wyboru beneficjenta Koncertu, zawarcia i wykonania umowy darowizny.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny, którym jest zgłoszenie kandydatury i zawarcie umowy darowizny przez organizację niebędącą osobą fizyczną przez uprawnione do reprezentacji osoby.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą podmiot, któremu powierzono obsługę księgową PTD, podmiot, któremu powierzono obsługę biurową PTD, dostawcy usług IT.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do podjęcia decyzji o wyborze beneficjenta Koncertu, a w przypadku beneficjenta już wybranego - dodatkowo przez 5 lat po wykonaniu umowy darowizny.
 6. Osobom zgłaszającym kandydatury beneficjentów Koncertu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych uniemożliwia ocenę zgłoszenia.1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: