Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu w zakresie działalności finansowo-rachunkowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

29 Październik 2019

Przedmiotem niniejszego ogłoszenia jest zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego na przeprowadzenie audytu w zakresie działalności finansowo – księgowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (dalej: PTD), rozumianego jako przegląd ksiąg i procedur PTD za lata 2016–2019.

I. Informacje podstawowe

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne z siedzibą w Łodzi jest stowarzyszeniem naukowym zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033162.

Przedmiotem niniejszego ogłoszenia jest zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego na przeprowadzenie audytu w zakresie działalności finansowo – księgowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (dalej: PTD), rozumianego jako przegląd ksiąg i procedur PTD za lata 2016–2019.

Niniejsze ogłoszenie, ani żadne z jego postanowień nie może być interpretowane, jako oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani też jako ogłoszenie o aukcji lub przetargu w rozumieniu art. 701 Kodeksu cywilnego.

II. Specyfikacja zadań Oferenta

Oferta przygotowana i złożona przez Oferenta na przeprowadzenie audytu powinna uwzględniać fakt, iż do obowiązków Audytora w razie przyjęcia jego oferty należeć będzie sprawdzenie 4 lat działalności PTD poprzedzających rok przeprowadzenia audytu w szczególności w zakresie:

1) wdrożenia rekomendacji sformułowanych w „Raporcie z wykonania uzgodnionych procedur za lata 2012 – 2015 dla Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z siedzibą w Gdańsku” z kwietnia 2016 r.;

2) poprawności polityki rachunkowości;

3) realizacji budżetu;

4) rzetelności danych zawartych w dokumentach księgowo – rachunkowych;

5) sposobu dokumentowania i zatwierdzania udzielanych przez PTD grantów;

6) przestrzegania przepisów o rachunkowości;

7) poprawności ewidencji księgowej;

8) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych ze środków finansowych na działalność statutową;

9) celowości i zasadności wydatków sfinansowanych ze środków finansowych na działalność statutową;

10) funkcjonowania kontroli wewnętrznej.

Oferta powinna ponadto uwzględniać fakt, iż:

1) audyt musi być prowadzony i dokumentowany w oparciu o uznawane standardy audytu;

2) audytor ma obowiązek przekazania Zamawiającemu kopii dokumentacji roboczej: notatek, kwestionariuszy oceny, list sprawdzających, lub co najmniej wykazu badanych dokumentów i wykazu sporządzonych dokumentów roboczych;

3) audyt będzie prowadzony poprzez analizę dokumentów, wywiady z pracownikami i wykonawcami;

4) audyt będzie dokumentowany poprzez wykaz weryfikowanych dokumentów, listy sprawdzające, kwestionariusze samooceny, notatki lub protokoły z wywiadów i spotkań;

5) w ramach audytu PTD przewiduje spotkanie otwierające, zamykające oraz spotkania w trakcie prowadzenia audytu (udokumentowane notatkami lub protokołami podpisanymi przez uczestników spotkań), które powinny odbyć się na terenie Łodzi;

6) Zamawiający wprowadza obowiązek pisemnej komunikacji między Audytorem a upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego, przy czym warunek jest spełniony przy komunikacji prowadzonej w drodze wymiany wiadomości e-mail;

7) audytor ma obowiązek przekazania PTD sprawozdania z audytu (podanie obszarów podlegających audytowi, jednoznaczna ocena prawidłowości podejmowanych działań wraz z uzasadnieniem, wskazanie badanych dokumentów i metod badania, rekomendacje) w terminie nie później niż do 30 kwietnia 2020 r..

III. Postępowanie

 1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które są w jakikolwiek sposób powiązanie z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym, władzami PTD (Zarządem Głównym i Zarządami Oddziałów), w szczególności organizacyjnie, funkcjonalnie lub rodzinnie. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w toku postępowania zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku takich powiązań.
 2. Wyboru oferty lub jej części dokona zespół reprezentujący Zarząd Główny, Zespół ten ma również prawo do nie przyjęcia oferty bez uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o podjętej decyzji, a także prawo prowadzenia negocjacji dotyczących współpracy.
 3. Postępowanie w przedmiocie wyboru oferty jest dwuetapowe. W pierwszym etapie Oferenci składają swoje oferty zgodnie z zasadami przyjętym w niniejszym ogłoszeniu. W drugim etapie Zespół reprezentujący Zarząd Główny zaprasza do omówienia ofert wybranych przez siebie oferentów.
 4. Każdy z etapów postępowania, o których mowa powyżej może zakończyć się bez wyłonienia do dalszego postępowania żadnej oferty. Wybór oferty w wyniku zakończenia drugiego etapu postępowania nie stanowi dla Oferenta podstawy roszczenia o zawarcie umowy przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.
 5. Z oferentem, którego ofertę Zarząd Główny wybierze w etapie drugim postępowania prowadzone będą szczegółowe ustalenia, których celem będzie zawarcie umowy na przeprowadzenie audytu. Umowa może obejmować całość lub część przedstawionych w niniejszym zaproszeniu zadań Oferenta.
 6. Umowę pomiędzy Polskim Towarzystwem Diabetologicznym a Oferentem uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.
 7. Z tytułu nie przyjęcia oferty lub jej części oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
 8. W przypadku, jeżeli Oferent zamierza posłużyć się podwykonawcami w wykonaniu zamówienia, będącego przedmiotem jego oferty, PTD przysługuje prawo do odrzucenia bez podania przyczyny zaproponowanych przez Oferenta podwykonawców. Oferentowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
 9. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny.

IV. Oferta

 1. Oferty (w formie elektronicznej), podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 22 listopada 2019 r. na adres: ptd@op.pl

z tematem wiadomości „audyt PTD”.

Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zgłaszania ofert bez podania przyczyn.

 1. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty na wskazany w pkt 1 adres mailowy.
 2. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
 3. Oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego pobrany nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty,
 • datę sporządzenia oferty, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta,
 • oświadczenie o braku konfliktu interesów pomiędzy oferentem oraz jego przedstawicielami prawnymi a Polskim Towarzystwem Diabetologicznym,
 • szczegółowe określenie przedmiotu oferty,
 • termin przeprowadzenia audytu,
 • wskazanie podwykonawców, jeżeli oferent zamierza z nich skorzystać,
 • określenie ceny wykonania zamówienia wraz ze sposobem obliczenia ceny oraz kosztorysem, uwzględniającym bezpośredni zysk Oferenta,
 • oświadczenie oferenta o znajomości warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu ofertowym i nie zgłaszania w stosunku do Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego żadnych roszczeń związanych z niniejszym postępowaniem oraz złożoną ofertą, w tym związanych z ewentualnym unieważnieniem niniejszego postępowania,
 • oświadczenie oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz że nie jest w stanie likwidacji, a jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości, oraz że nie jest w stanie likwidacji, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów oraz ewentualne pełnomocnictwa,
 • referencje świadczące o doświadczeniu oferenta w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych towarzystw naukowych lub jednostek o podobnym profilu działalności;
 • wskazanie terminu związania oferenta jego ofertą,
 • koncesje, zezwolenia lub licencje, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym ofertą.

 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta złożona po terminie lub posiadająca braki uniemożliwiające dalsze postępowanie nie będzie uwzględniana; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy oferta zawiera drobne braki oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oferty o brakujące dane w wyznaczonym terminie.
 3. Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.

prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Prezes PTD

Poznań, 21 października 2019 r.1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: