Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Regulamin konkursu na najlepszą publikację naukową z dziedziny diabetologii i chorób metabolicznych w 2020 r. im. Kazimierza Funka

3 Marzec 2020

§ 1

 1. Organizatorem „Konkursu na najlepszą publikację naukową z dziedziny diabetologii i chorób metabolicznych w 2019 r. im. Kazimierza Funka”, zwanego dalej Konkursem, jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne z siedzibą w Łodzi, ul. Polskich Kolei Państwowych 6, NIP 957-06-60-092, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033162, zwane dalej PTD, w imieniu którego działa Zarząd Główny.
 2. Celem konkursu jest uhonorowanie trzech publikacji z dziedziny diabetologii i chorób metabolicznych i przyznanie indywidualnych nagród pieniężnych autorowi publikacji lub pierwszemu autorowi w przypadku prac zbiorowych, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Ceremonii Otwarcia XXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, który odbędzie się w Łodzi w dniach 14–16 maja 2020 r.
 4. Fundatorem nagród przyznanych w Konkursie jest Sanofi – Aventis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

 1. Konkurs przeznaczony jest dla członków PTD, którzy w dacie publikacji pracy konkursowej nie ukończyli 40. roku życia, chyba że członek wykaże, że w okresie 3 lat poprzedzających udział w Konkursie korzystał ze zwolnienia lekarskiego lub urlopów przyznawanych na podstawie przepisów prawa pracy w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 2. Do Konkursu może zostać zgłoszona oryginalna publikacja naukowa, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) dotyczy diabetologii lub chorób metabolicznych;

2) ukazała się drukiem lub w bazie PubMed w 2019 r.;

3) jej autor posiada obywatelstwo polskie, a w przypadku prac zbiorowych obywatelstwo polskie posiadają: pierwszy, ostatni i korespondencyjny autor publikacji.

 1. Zgłoszeń konkursowych może dokonywać wyłącznie autor.
 2. Zgłoszenie konkursowe obejmuje:

1) publikację naukową w formacie pdf;

2) podpisane oświadczenie o autorstwie pracy, dacie jej publikacji, dacie urodzin pierwszego autora oraz o obywatelstwie polskim jego autora lub autorów zgodnie z ust. 2 pkt 3 powyżej;

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 - oświadczenie w sprawie korzystania ze zwolnienia lekarskiego lub urlopów przyznawanych na podstawie przepisów prawa pracy w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka wraz z dokumentami potwierdzającym długość przerwy w karierze naukowej;

4) wykaz opublikowanych dotychczas prac naukowych zawierający aktualne informacje bibliometryczne: impact factor, punktację MNiSW oraz liczbę cytowań poszczególnych pozycji wg bazy SCOPUS lub Web of Science;

5) w przypadku prac zbiorowych – podpisane oświadczenie pozostałych autorów o zrzeczeniu się prawa do nagrody na rzecz autora zgłaszającego publikację;

6) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb udziału w Konkursie na najlepszą publikację naukową z dziedziny diabetologii i chorób metabolicznych w 2019 r. im. Kazimierza Funka, a w razie otrzymania nagrody na publikację mojego imienia i nazwiska, stopnia naukowego oraz tytułu publikacji na stronie www.curzyca.info.pl” – w przypadku prac zbiorowych oświadczenie powinno zostać podpisane przez wszystkich autorów publikacji;

7) oświadczenie do ZUS/US wraz z numerem konta bankowego potrzebnego w celu wypłaty nagrody - dostępne na stronie PTD w zakładce Dokumenty do pobrania.

 1. Zgłoszenie konkursowe należy nadsyłać: drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2020 r.r. Uczestnicy Konkursu otrzymują potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres e-mail, z którego przesłali zgłoszenie.
 2. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W Konkursie wezmą udział publikacje naukowe, które spełniają wszystkie wymagania opisane w niniejszym Regulaminie, przesłane w terminie oraz na zasadach w nim określonych.

§ 3

 1. Nagrodami w Konkursie są nagrody pieniężne, zwane dalej łącznie Nagrodą, w wysokości:

1) I nagroda – 7.000,00 zł brutto,

2) II nagroda – 5.000,00 zł brutto,

3) III nagroda – 3.000,00 zł brutto.

 1. Nagrody mają charakter indywidualny, co w przypadku publikacji zbiorowych oznacza, że nagroda może zostać przyznana tylko pierwszemu autorowi publikacji. Pozostali autorzy otrzymują dyplom potwierdzający wyróżnienie publikacji w Konkursie.
 2. Osoby, którym zostanie przyznana Nagroda, po zakończeniu roku kalendarzowego otrzymają deklarację podatkową PIT dotyczącą sumy otrzymanej Nagrody, gdyż podlega ona ogólnym zasadom opodatkowania. Uczestnicy Konkursu, którym przyznana zostanie Nagroda zobowiązani się do jej rozliczenia podatkowego.

§ 4

 1. Nagrodę przyznaje Zarząd Główny PTD na podstawie rekomendacji Komisji Nagród PTD.
 2. Komisja Nagród po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń konkursowych, o którym mowa w § 2 ust. 5, zamyka listę zgłoszeń do Konkursu.
 3. Laureatami Konkursu zostaną wybrani autorzy zgłoszonych w niniejszym Konkursie publikacji naukowych o najwyższym współczynniku IF.
 4. W przypadku, gdy dwie lub więcej publikacji konkursowych mają ten sam najwyższy współczynnik IF, Zarząd Główny rozstrzyga o przyznaniu Nagrody zwykłą większością głosów, uwzględniając rekomendacje Komisji Nagród. W razie równości głosów o wyniku decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego PTD.
 5. Decyzja Zarządu Głównego o przyznaniu Nagrody zostanie ogłoszona w dniu 14 maja 2020 r. podczas Ceremonii Otwarcia XXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Łodzi. Informacja o laureatach Konkursu zostanie także udostępniona na stronie internetowej PTD www.cukrzyca.info.pl – informacja obejmować będzie: imię, nazwisko, stopień naukowy laureata, tytuł nagrodzonej publikacji, miejsce zajęte w Konkursie, a w przypadku prac zbiorowych – także imię, nazwisko, stopień naukowy pozostałych autorów publikacji.
 6. Decyzja Zarządu Głównego o przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej żaden środek odwoławczy.

§ 5

 1. PTD nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne oraz fizyczne otrzymanych publikacji, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość oświadczeń Uczestnika wynikających z § 2 Regulaminu.
 2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do publikacji nadesłanych na Konkurs w całości ponosi Uczestnik Konkursu.
 3. Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić PTD w całości od wszelkiej odpowiedzialności, jaka zostałaby na PTD nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich, zgłoszonych do niniejszego Konkursu publikacji.
 4. PTD nie nabywa praw autorskich do publikacji zgłoszonych w Konkursie.
 5. PTD nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich udziałem w Konkursie.

§ 6

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz autorów publikacji zbiorowych jest PTD.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz autorów publikacji zbiorowych przetwarzane będą w celu udziału publikacji w Konkursie oraz poinformowania o rozstrzygnięciu Konkursu na podstawie zgody Uczestnika oraz pozostałych autorów – w przypadku prac zbiorowych.
 3. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu oraz autorów publikacji zbiorowych będą uczestnicy XXI Zjazdu Naukowego PTD w Łodzi, użytkownicy strony internetowej www.cukrzyca.info.pl.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz autorów publikacji zbiorowych będą przechowywane przez okres Konkursu oraz dodatkowo przez 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przyznana została Nagroda.
 5. Uczestnikom Konkursu oraz autorom publikacji zbiorowych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Uczestnik Konkursu lub współautor publikacji może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody autora zgłaszającego publikację na przetwarzanie danych osobowych przed rozstrzygnięciem Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik Konkursu lub autor publikacji zbiorowej ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 8. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 7

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. PTD może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 919 - 921 k.c.
 4. Niniejszy Regulamin konkursowy dostępny jest na stronie internetowej www.cukrzyca.info.pl

W imieniu Zarządu Głównego PTD

Prof. dr hab. n med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Prezes Zarządu Głównego1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: