Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Regulamin Konkursu na Najlepszą Naukową Pracę Studencką podczas XXI Zjazdu PTD

14 Styczeń 2020

Regulamin Konkursu na Najlepszą Naukową Pracę Studencką podczas XXI Zjazdu PTD w Łodzi w dniach 14-16 maja 2020 r.

I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa uczestników sesji prac studenckich podczas XXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, w Konkursie na najlepszą pracę studencką prezentowaną w sesji ustnej oraz najlepszą pracę studencką w sesji plakatowej, zwanym dalej Konkursem, w którym nagrody pochodzą z funduszu nagród Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
  2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne z siedzibą w Łodzi, 92-402, przy ul. Polskich Kolei Państwowych 6, NIP 957-06-60-092, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033162, zwanym dalej PTD, w imieniu którego działa Zarząd Główny.
  3. Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu została ogłoszona na oficjalnej stronie internetowej PTD www.cukrzyca.info.pl
  4. Celem Konkursu jest promowanie pracy naukowej w gronie studentów studiów medycznych.
  5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza zgodę osoby zgłaszającej na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.

II. Okres trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się z dniem jego ogłoszenia zgodnie z pkt. 1 ust. 3 powyżej, co nastąpiło w dniu 14.01.2020 r. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie.

III. Przedmiot Konkursu

Przeprowadzając niniejszy Konkurs PTD działa zgodnie z § 9 pkt 8 Statutu PTD. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac spośród zgłoszonych do udziału w sesji studenckiej XXI Zjazdu Naukowego PTD i uhonorowanie ich nagrodami.

IV. Uczestnictwo w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby spełniające poniższe warunki:

1) są studentami kierunków medycznych lub skończyli studia w ciągu roku 2019 i odbywają staż podyplomowy,

2) są autorem lub współautorem prezentowanej pracy,

3) wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.

V. Zasady Konkursu

1. Konkurs polega na wyborze najlepszych prac z prezentowanych podczas sesji studenckiej XXI zjazdu PTD

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie nastąpi poprzez dołączenie do streszczenia pracy do sesji studenckiej (streszczenie przesłane przez udostępniony na stronie Zjazdu system) następujących dokumentów:

a) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z udziałem w Konkursie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych dla potrzeb niezbędnych do udziału w Konkursie na Najlepszą Naukową Pracę Studencką podczas XXI Zjazdu PTD w Łodzi” Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”;

3. Pracę może być przeznaczona do prezentacji w sesji ustnej lub plakatowej.

4. Wszystkie zgłoszenia zostaną przekazane do Komisji, skład której będzie ustalony przez Komitet Naukowy XXI Zjazdu PTD, która podejmie decyzję o nagrodzeniu wybranych prac.

5. Osoba biorąca udział w ocenie merytorycznej określonej pracy nie może być jednocześnie autorem lub współautorem ocenianej pracy, ani też nie może pozostawać w relacjach rodzinnych ani służbowych z autorem lub współautorem ocenianej pracy.

6. Organizator Konkursu przewiduje przyznanie jednej nagrody głównej oraz dwóch wyróżnień – I nagroda – pokrycie kosztów uczestnictwa i zakwaterowania na XXII Zjeździe Naukowym PTD w Warszawie dla pierwszego lub podanego w zgłoszeniu autora pracy, dla pozostałych współautorów – pokrycie kosztów uczestnictwa w Zjeździe. Wyróżnienia – pokrycie kosztów uczestnictwa w XXII Zjeździe Naukowym PTD dla pierwszego autora lub autora podanego w zgłoszeniu.

7. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas XXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Łodzi w dniu 16 maja 2020 r.

8. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest do samodzielnego rozliczenia podatkowego przyznanej Nagrody.

9. Wyniki Konkursu ze wskazaniem imienia, nazwiska, uczelni wyższej autora i tematu nagrodzonej pracy będą opublikowane na stronie www.cukrzyca.info.pl

VI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest PTD.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu Konkursu i przyznaniu nagrody.

3. Odbiorcą danych osobowych osób uczestników Konkursu będą podmiot, któremu powierzono obsługę księgową PTD, podmiot, któremu powierzono obsługę biurową PTD, użytkownicy strony internetowej www.cukrzyca.info.pl, organy skarbowe.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres do podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu Konkursu, a w razie przyznania nagrody - dodatkowo przez 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przyznana została nagroda.

5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.

6. Uczestnik Konkursu może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozstrzygnięciem Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

7. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

8. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.

VII. Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu.
  2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847 – t.j. ze zm.)
  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.


1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: