Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Regulamin konkursu na nagrody naukowe PTD w 2020 r. – wykład im. J. Węgierki i wykład im. M. Wierzuchowskiego

27 Styczeń 2020

Regulamin konkursu

na nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w 2020 r. – wykład im. J. Węgierki i wykład im. M. Wierzuchowskiego


Każdy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego rozpoczyna się wręczeniem grantów i nagród naukowych przyznawanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Jedną z form wyróżnienia wybitnych osób z grona polskiej diabetologii jest przyznanie nagrody w postaci możliwości wygłoszenia wykładu im. Jakuba Węgierki i wykładu im. Mieczysława Wierzuchowskiego podczas XXI Zjazdu Naukowego PTD w Łodzi, w dniu 14 maja 2020 r.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń udziału w Konkursie według następujących zasad:

 1. Wykład im. J. Węgierki i wykład im. M. Wierzuchowskiego to nagrody naukowe PTD przyznawane za szczególne osiągnięcia naukowe w dziedzinie diabetologii, zarówno z zakresu badań klinicznych, jak i badań podstawowych.
 2. W Konkursie o możliwość wygłoszenia wykładu im. J. Węgierki mogą brać udział osoby, które dotychczas tego wykładu nie wygłosiły. W Konkursie o możliwość wygłoszenia wykładu im. M. WIerzuchowskiego mogą brać udział osoby, które dotychczas tego wykładu nie wygłosiły.
 3. Kandydaci ubiegający się o możliwość wygłoszenia wykładu im. J. Węgierki lub im. M. Wierzuchowskiego powinni przesłać swoje zgłoszenie na ręce Prezesa Zarządu Głównego PTD drogą elektroniczną na adres: w terminie do 2 marca 2020 r.
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno zawierać:

a) list przewodni,

b) życiorys naukowy,

c) opis szczególnych osiągnięć naukowych w dziedzinie diabetologii,

d) bibliometryczne podsumowanie dorobku naukowego (sumaryczna punktacja impact factor, MNiSW, całkowita liczba cytowań z wyłączeniem autocytowań oraz indeks Hirscha za autorstwo lub współautorstwo opublikowanych w pełnej wersji prac oryginalnych i poglądowych);

e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, a w razie otrzymania nagrody na publikację mojego imienia i nazwiska, stopnia naukowego oraz tytułu publikacji na stronie www.curzyca.info.pl i w materiałach zjazdowych. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”;

 1. Zgłoszenia nadesłane po dniu 2 marca 2020 r., niekompletne lub niespełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze laureata lub laureatów Konkursu, bez wezwania do usunięcia braków.
 2. Laureatów Konkursu wybiera Zarząd Główny PTD w drodze uchwały, o której treści uczestniczy Konkursu są niezwłocznie informowani.

Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest PTD.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu udziału w Konkursie oraz poinformowania o rozstrzygnięciu Konkursu na podstawie zgody Uczestnika.
 3. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu będą uczestnicy XXI Zjazdu Naukowego PTD w Łodzi, użytkownicy strony internetowej www.cukrzyca.info.pl.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres Konkursu oraz dodatkowo przez 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przyznana została Nagroda.
 5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Uczestnik Konkursu może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody autora zgłaszającego publikację na przetwarzanie danych osobowych przed rozstrzygnięciem Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 8. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.

W imieniu Zarządu Głównego PTD

Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Prezes Zarządu Głównego1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: