Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Regulamin konkursu na Grant Naukowy PTD w roku 2020

27 Styczeń 2020

Regulamin Konkursu na Grant Naukowy PTD w roku 2020

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa członków Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, zwanych dalej Uczestnikami, w Konkursie na przeprowadzenie badań z zakresu diabetologii, zwanego dalej Konkursem, w którym nagrody pochodzą z funduszu nagród Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne z siedzibą w Łodzi, przy ul. Polskich Kolei Państwowych 6, NIP 957-06-60-092, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033162, zwanym dalej PTD, w imieniu którego działa Zarząd Główny.

3. Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu została ogłoszona na oficjalnej stronie internetowej PTD www.cukrzyca.info.pl

4. Celem Konkursu jest promowanie prac badawczych z zakresu diabetologii.

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza zgodę osoby zgłaszającej na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.

6. Decyzją Zarządu Głównego PTD suma środków przeznaczona dla laureatów Konkursu ustalona została na łączną kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) PLN brutto, przy czym maksymalna kwota grantu, o jaką może wnioskować uczestnik Konkursu to 100.000,00 zł brutto.

II. Okres trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się z dniem jego ogłoszenia zgodnie z pkt. 1 ust. 3 powyżej, co nastąpiło w dniu 27 stycznia 2020 r. Zgłoszenia do udziału w Konkursie, obejmujące aplikację, o której mowa w pkt V ust. 3 Regulaminu wraz z wymienionymi tam załącznikami, należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2020 r. na adres mailowy granty.ptd@op.pl.

III. Przedmiot Konkursu

Przeprowadzając niniejszy Konkurs PTD działa zgodnie z §9 pkt. 8 Statutu PTD. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie projektów badań naukowych z zakresu diabetologii, które zostaną najwyżej ocenione, i w stosunku do których Zarząd Główny PTD podejmie decyzję o ich finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków PTD.

IV. Uczestnictwo w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby spełniające poniższe warunki:

1) W chwili składania wniosku nie przekroczyły 40 roku życia, chyba że uczestnik wykaże, że w okresie 3 lat poprzedzających udział w Konkursie korzystał ze zwolnienia lekarskiego lub urlopów przyznawanych na podstawie przepisów prawa pracy w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

2) posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza i nie zostali zawieszeni w prawie do jego wykonywania na podstawie prawomocnego orzeczenia organu samorządu zawodowego lub posiadają wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) nielekarskie i pracują w jednostce naukowo-badawczej;

3) są członkami PTD i nie posiadają zaległości w opłacaniu składek członkowskich;

4) są autorem przedstawionego do udziału w Konkursie projektu badań z zakresu diabetologii;

5) wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu,

V. Zasady Konkursu

1. Konkurs polega na wyborze projektu lub projektów na badania z dziedziny diabetologii, w stosunku do których Zarząd Główny PTD podejmie następnie decyzję o finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków PTD. Wyniki powyższych badań będą następnie opublikowane w czasopismach naukowych.

2. Czas realizacji wybranego projektu może wynosić maksymalnie 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy, o której mowa w pkt. V ust. 14.

3. W uzasadnionych przypadkach realizacja wybranego projektu może ulec wydłużeniu o maksymalnie 12 miesięcy. Zgodę na przedłużenie czasu realizacji projektu udziela Zarząd Główny PTD na wniosek autora lub autorów projektu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Nagród. Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż po upływie ponad połowy zakładanego czasu realizacji prac badawczych, ale nie później niż na 3 miesiące przed upływem okresu realizacji projektu. Zmiana czasu realizacji projektu wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy, o której mowa w pkt. V ust. 13.

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie nastąpi poprzez wysłanie drogą elektroniczną przez uczestnika (lub uczestników) aplikacji zawierającej:

a) zgłoszenie woli udziału w Konkursie;

b) wypełniony kwestionariusz osobowy obejmujący: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia, adres e-mailowy, nr telefonu;

c) w przypadku, o którym mowa w IV. 1 - oświadczenie w sprawie korzystania ze zwolnienia lekarskiego lub urlopów przyznawanych na podstawie przepisów prawa pracy w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka wraz z dokumentami potwierdzającym długość przerwy w karierze naukowej;

d) życiorys naukowy w objętości nieprzekraczającej 2 stron;

e) wykaz opublikowanych dotychczas prac naukowych zawierający aktualne informacje bibliometryczne: impact factor, punktację MNiSW oraz liczbę cytowań poszczególnych pozycji wg bazy SCOPUS lub Web of Science;

f) opis projektu badawczego, w objętości nieprzekraczającej 12 stron z wyłączeniem piśmiennictwa, w którym należy przedstawić:

- założenia badania, wraz z uzasadnieniem jego przeprowadzenia;

- cel;

- metodykę;

- oczekiwane wyniki;

- znaczenie projektu i jego wyników dla diagnostyki i leczenia cukrzycy i jej powikłań;

- szczegółowy kosztorys całości projektu;

- bibliografię;

g) oświadczenie o akceptacji treści niniejszego Regulaminu;

h) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb udziału w Konkursie, a w razie otrzymania grantu na publikację mojego imienia i nazwiska, stopnia naukowego oraz miejsca pracy na stronie www.curzyca.info.pl”

i) kopię zgody Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badania lub – w przypadku jej nieposiadania – deklarację Uczestnika o przyjęciu odpowiedzialności za wystąpienie z wnioskiem do Komisji Bioetycznej o zgodę na prowadzenie badań w przypadku przystąpienia do ich realizacji.

5. Zgłoszenia nadesłane po dniu 2 marca 2020 r., niekompletne lub niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze laureata lub laureatów Konkursu, bez wezwania do usunięcia braków.

6. Wszystkie zgłoszenia, przesłane z zachowaniem terminu określonego w ust. 4, zostaną przekazane do Komisji Nagród PTD, która podejmie decyzję o wyborze recenzentów nadesłanych projektów.

7. Komisja Nagród PTD przeprowadzi ostateczną ocenę merytoryczną złożonych projektów, a następnie zaproponuje laureata lub laureatów Konkursu, kierując stosowny wniosek do Zarządu Głównego PTD. Ostateczną decyzję o przydziale nagród – grantów naukowych podejmie Zarząd Główny PTD w formie uchwały.

8. W sytuacji, jeśli żaden z projektów nie zdobędzie wystarczająco wysokiej oceny merytorycznej ze strony Komisji Nagród, Komisja poinformuje o tym fakcie Zarząd Główny PTD, który może podjąć uchwałę o zamknięciu Konkursu bez wyboru zwycięskiego projektu, co zostanie ogłoszone zgodnie z procedurą określoną w ust. 12.

9. Osoba biorąca udział w ocenie merytorycznej określonego projektu jako recenzent lub jako członek Komisji Nagród nie może być jednocześnie autorem lub współautorem ocenianego projektu, ani też nie może pozostawać w relacjach rodzinnych ani służbowych z autorem lub współautorem ocenianego projektu.

10. Organizator Konkursu przewiduje możliwość przyznania kilku nagród, których łączna wysokość nie może przekroczyć łącznej puli nagród przewidzianych w funduszu nagród na rok 2020, zgodnie z pkt. I ust. 6 Regulaminu.

11. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie lub drogą elektroniczną w ciągu tygodnia od dnia podjęcia przez Zarząd Główny uchwały zgodnie z ust. 6.

12. Nagroda zostanie wręczona laureatowi lub laureatom podczas uroczystości otwarcia XXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Łodzi w dniu 14 maja 2020 r.

13. Wyniki Konkursu zostaną także ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej PTD www.cukrzyca.info.pl

14. Szczegółowe warunki realizacji wybranego projektu badawczego określone zostaną w odrębnej Umowie zawartej pomiędzy autorem lub autorami wybranego projektu a Zarządem Głównym PTD niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Główny uchwały zgodnie z ust. 7.

15. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie naukowym PTD tylko jeden raz w danym roku kalendarzowym. Niezależnie od liczby projektów naukowych finansowanych z konkursu naukowego PTD, w których uczestnik bierze udział, może pełnić funkcję kierownika projektu tylko w jednym z nich.

VI. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o grant jest PTD.
  2. Dane osobowe osób ubiegających się o grant będą przetwarzane w celu podjęcia decyzji o przyznaniu grantu i jego rozliczeniu.
  3. Odbiorcą danych osobowych osób ubiegających się o grant będą podmiot, któremu powierzono obsługę księgową PTD, podmiot, któremu powierzono obsługę biurową PTD, użytkownicy strony internetowej www.cukrzyca.info.pl, dostawcy usług IT.
  4. Dane osobowe osób ubiegających się o grant będą przechowywane przez okres do podjęcia decyzji o przyznaniu grantu, a w razie jego przyznania - dodatkowo przez 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono realizację grantu.
  5. Osobom ubiegającym się o grant przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Osoba ubiegająca się o grany może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozstrzygnięciem wniosku grantowego jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o grant.
  7. Osoba ubiegająca się o grant ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
  8. Podanie przez osobę ubiegającą się o grant danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych uniemożliwia rozstrzygnięcie wniosku o przyznanie grantu.
  9. Dane osobowe osób ubiegający się o grant będą przetwarzane częściowo w sposób zautomatyzowany – w systemach informatycznych PTD.

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu.

2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 – t.j. ze zm.)

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.

W imieniu Zarządu Głównego PTD

prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Prezes Zarządu Głównego1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: