Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Konkurs o przyznanie grantu na wyjazd (travel grant) na 47. Zjazd Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycę (EASD) w Lizbonie, 12-16 września 2011 r., dla młodych naukowców członków PTD

21 Czerwiec 2011

Regulamin konkursu o grant na wyjazd na 47. Zjazd Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycę (EASD) w Lizbonie, 12-16 września 2011 r., dla młodych naukowców członków PTD z funduszu nagród Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie z funduszu nagród PTD dla członków PTD na pokrycie kosztów udziału w 47. Zjeździe Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD) odbywającym się w Lizbonie, w dniach 12-16 września br.
 2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne z siedzibą w Gdańsku, ul. Klinicznej 1A, NIP 957-06-60-092, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem 0000033162, zwanej dalej PTD, w imieniu którego działa Zarząd Główny.
 3. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna dla wszystkich członków PTD na stronie internetowej www.cukrzyca.info.pl.
 4. Wzięcie przez uczestnika udziału w Konkursie oznacza jego bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnik wyraża zgodę na związanie się niniejszym Regulaminem w momencie rozpoczęcia udziału w Konkursie.

II. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się dnia 20 czerwca 2011 r. i trwa do 4 lipca 2011 r. Zgłoszenia nadesłane po zakończeniu Konkursu nie będą brane pod uwagę przy opracowywaniu wyników Konkursu.

III. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie lekarze, którzy:

 1. Posiadają prawo wykonywania zawodu.
 2. Są członkami PTD i posiadają opłacone wszystkie składki.
 3. Są pierwszym lub drugim autorem pracy przyjętej do prezentacji pracy ustnej lub plakatowej na 47. Zjeździe EASD w Lizbonie
 4. Są w wieku ≤35 lat do dnia 01.01.2011 r. (czyli urodzili się 01.01.1976 lub później)

5. Wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

IV. Zasady konkursu naukowego

 1. Celem Konkursu jest promowanie lekarzy - autorów badań z zakresu diabetologii.
 2. Konkurs polega na wyborze autora badań z dziedziny diabetologii, których wyniki następnie będą przedstawione na Zjeździe w Lizbonie

3. Zgłoszenie swego udziału w Konkursie wymaga złożenia przez uczestnika aplikacji, wyłącznie drogą elektroniczną, obejmującej:

- wniosek (prośbę) o przydzielenie nagrody oraz kwestionariusz z wszystkimi danymi osobowymi, obejmującymi imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia,

- kopię (skan) pierwszej strony dowodu osobistego,

- kopię (skan) stron prawa wykonywania zawodu z danymi osobowymi,

- oświadczenie o opłaceniu składki PTD za 2011 rok wraz z informacją o dacie wpłaty i przynależności do Oddziału PTD

- streszczenie przyjętej do prezentacji pracy wraz z decyzją Sekretariatu EASD o przyjęciu do prezentacji,

- oświadczenie o akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm/”

4. Aplikację obejmującą całość wymienionych powyżej dokumentów należy przesyłać na adres: oraz w terminie do dnia 4 lipca 2011 r., do godz. 22.00

 1. Zgłoszenia nadesłane po godz. 22.00 w dniu 4 lipca 2011 r. nie będą brane pod uwagę przy wyborze laureata Konkursu.
 2. Dnia następnego po zamknięciu Konkursu Zarząd Główny PTD oceni nadesłane zgłoszenia i podejmie decyzje o przydziale grantu/-ów w formie uchwały.
 3. Członek Zarządu Głównego będący współautorem określonego projektu lub pozostający w relacjach rodzinnych z autorem lub współautorem projektu zgłaszającym udział w konkursie nie może brać udziału w ocenie merytorycznej danego zgłoszenia.
 4. Organizator przewiduje udzielenie >1 nagród .
 5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 6. Nagroda zostanie przekazana laureatowi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2011 r.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone także po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej www.cukrzyca.info.pl
 8. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki Konkursu.

V. Nagroda w Konkursie

 1. Pula nagród w Konkursie została ufundowana przez PTD.
 2. Nagrody zostaną przekazane na rachunek bankowy zwycięzców. Organizator nie przewiduje przekazania nagród w formie gotówki.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Prof.nadzw. dr hab. med. Leszek Czupryniak
Prezes PTD
Łódź, 20 czerwca 2011 r.1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: