Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Elektroniczny System Opłat Członkowskich

Partner serwisu:

Patron medialny:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych członków Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i osób, które zamówiły na stronie www.cukrzyca.info.pl "Kurier Diabetologiczny" — elektroniczny comiesięczny newsletter PTD, jest:

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne z siedzibą w Gdańsku, ul. Dębinki 7, NIP 957-06-60-092

wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod numerem 0000033162, zwane dalej PTD
e-mail:

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) w przypadku członków PTD – w celu realizacji zadań statutowych PTD określonych w § 8 i 9 Statutu, w celach podatkowych (gdy członek PTD otrzymał grant, stypendium lub inne przysporzenie majątkowe);

b) w przypadku osób, które zamówiły newsletter – w celu realizacji usługi newsletter oraz w celach marketingowych;

Odbiorcą danych osobowych są:

a) w przypadku członków PTD – 1) podmiot, któremu powierzono obsługę systemów informatycznych PTD 2) podmioty, którym powierzono obsługę administracyjną PTD 3) podmiot, któremu powierzono obsługę księgową PTD;

b) w przypadku osób, które zamówiły newsletter – podmiot, któremu powierzono obsługę systemów informatycznych PTD.

Dane osobowe członków PTD przetwarzane są na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody członka w zakresie realizacji celów statutowych;

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w przypadku wypełniania obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem grantów, stypendiów i innych świadczeń majątkowych PTD na rzecz członków;

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przy czym prawnie usprawiedliwionym celem PTD po ustaniu członkostwa jest windykacja zaległych składek.

Dane osobowe osób, które zamówiły newsletter są przetwarzane na podstawie ich zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres:

a) w przypadku członków PTD – przez okres członkostwa w Towarzystwie, a po jego ustaniu nie krócej niż do upływu terminu przedawnienia zaległych składek; w przypadku członków PTD, którym został przyznany grant, stypendium lub inne przysporzeni majątkowe – niezależnie od okresu członkostwa w PTD – 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym przyznano świadczenie;

b) w przypadku osób, które zamówiły newsletter – do czasu wypisania się z newslettera.

Każdej osobie, której dane przetwarza PTD przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, w dowolnym momencie każdy ma prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku:

a) cofnięcia zgody przez członka PTD – jego dalsze członkostwo w Towarzystwie nie będzie możliwe;

b) cofnięcia zgody przez osobę, która zamówiła newsletter – nie będzie ona otrzymywać newslettera.

Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem członkostwa w PTD lub otrzymywania newslettera. W przypadku przetwarzania danych w celach podatkowych podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie są profilowane.1% na rzecz PTD

Czy przy składaniu rozliczenia rocznego przekazał/-abyś 1% swojego podatku na rzecz PTD, jeżeli zyskałoby ono status organizacji pożytku publicznego (OPP), jak inne stowarzyszenia i fundacje?: